???̇??????? ?????

Kᴏᴄʜᴀɴᴀ Eᴍɪʟʏ,

Pɪsᴢᴇ̨ ᴅᴏ Cɪᴇʙɪᴇ ʟɪsᴛ, ᴀʙʏ ᴘᴏᴡɪᴇᴅᴢɪᴇᴄ́ ᴛᴏ, ᴄᴢᴇɢᴏ ɴɪᴇ ᴢᴅᴀ̨ᴢ̇ʏᴌᴇᴍ, ɢᴅʏ ʙʏᴌᴀś ᴊᴇsᴢᴄᴢᴇ ᴢᴇ ᴍɴᴀ̨. Wʏʙᴀᴄᴢ, ᴢ̇ᴇ ᴢᴡʟᴇᴋᴀᴌᴇᴍ ᴢ ᴛʏᴍ ᴘᴏ́ᴌ ʀᴏᴋᴜ, ʟᴇᴄᴢ ɴɪᴇ ᴘᴏᴛʀᴀꜰɪᴌᴇᴍ sɪᴇ̨ ᴘᴏɢᴏᴅᴢɪᴄ́ ᴢ Tᴡᴏɪᴍ ᴏᴅᴇᴊśᴄɪᴇᴍ. Pᴏᴅᴄᴢᴀs ᴛʏᴄʜ sᴢᴇśᴄɪᴜ ᴍɪᴇsɪᴇ̨ᴄʏ ᴘʀᴢᴇsᴛᴀᴌᴇᴍ ᴢ̇ʏᴄ́, ᴀ ʀᴏᴢᴘᴏᴄᴢᴀ̨ᴌᴇᴍ ᴇɢᴢʏsᴛᴇɴᴄᴊᴇ̨ ᴡ sᴀᴍᴏᴛɴᴏśᴄɪ, ʟɪᴄᴢᴀ̨ᴄ ɴᴀ ᴛᴏ, ᴢ̇ᴇ ᴅᴢɪᴇɴ́, ᴋᴛᴏ́ʀʏ ᴛʀᴡᴀ ᴍɪɴɪᴇ ᴊᴀᴋ ɴᴀᴊsᴢʏʙᴄɪᴇᴊ. Zᴀᴛʀᴀᴄɪᴌᴇᴍ sɪᴇ̨ ᴡᴇ ᴡsᴘᴏᴍɴɪᴇɴɪᴀᴄʜ, ᴡ ᴋᴛᴏ́ʀʏᴄʜ ʙʏʟɪśᴍʏ ʀᴀᴢᴇᴍ sᴢᴄᴢᴇ̨śʟɪᴡɪ, ɴᴀᴛᴏᴍɪᴀsᴛ ᴅᴏ ᴄᴀᴌᴇᴊ ʀᴇsᴢᴛʏ śᴡɪᴀᴛᴀ ᴍɪᴀᴌᴇᴍ sᴛᴏsᴜɴᴇᴋ ɪɴᴅʏꜰᴇʀᴇɴᴛɴʏ. Nᴀᴊɢᴏʀsᴢᴀ ʙʏᴌᴀ śᴡɪᴀᴅᴏᴍᴏśᴄ́, ᴢ̇ᴇ ᴊᴜᴢ̇ ɴɪɢᴅʏ ɴɪᴇ ʙᴇ̨ᴅᴇ̨ ᴍᴏ́ɢᴌ Cɪ ᴘᴏᴡɪᴇᴅᴢɪᴇᴄ́ ᴛᴇɢᴏ, ᴢ ᴄᴢʏᴍ ᴢᴡʟᴇᴋᴀᴌᴇᴍ, ɢᴅʏ ʙʏᴌᴀś ᴏʙᴏᴋ ᴍɴɪᴇ. Dᴏᴘɪᴇʀᴏ ɢᴅʏ ʙʏᴌᴏ ᴢᴀ ᴘᴏ́ᴢ́ɴᴏ, ᴘᴏᴛʀᴀꜰɪᴌᴇᴍ ᴅᴏsᴛʀᴢᴇᴄ, ᴊᴀᴋ ᴄᴢᴇ̨sᴛᴏ Cɪᴇ̨ ʀᴀɴɪᴌᴇᴍ, ᴀ Tʏ ɴɪᴇ ᴅᴀᴡᴀᴌᴀś ᴘᴏ sᴏʙɪᴇ ᴛᴇɢᴏ ᴘᴏᴢɴᴀᴄ́. Kᴏᴄʜᴀɴɪᴇ ᴄʜᴄɪᴀᴌʙʏᴍ ᴍᴏ́ᴄ ᴏsᴛᴀᴛɴɪ ʀᴀᴢ ᴘʀᴢʏᴛᴜʟɪᴄ́ Cɪᴇ̨ ɪ ᴘʀᴢᴇᴘʀᴏsɪᴄ́ ᴢᴀ ᴛᴏ, ᴊᴀᴋɪᴍ ɪɢɴᴏʀᴀɴᴛᴇᴍ ʙʏᴌᴇᴍ ᴏʀᴀᴢ ᴢᴀ ᴋᴀᴢ̇ᴅʏ ʀᴀᴢ, ɢᴅʏ ᴍᴏ́ᴡɪᴌᴀś ᴅᴏ ᴍɴɪᴇ ᴢ ᴍɪᴌᴏśᴄɪᴀ̨, ᴀ ᴊᴀ ᴏᴅᴘᴏᴡɪᴀᴅᴀᴌᴇᴍ ᴢ ᴅᴇᴢʏɴᴡᴏʟᴛᴜʀᴀ̨. Nᴀᴡᴇᴛ ɴɪᴇ ᴄʜᴄᴇ̨ ᴍʏśʟᴇᴄ́ ᴏ ᴛʏᴍ, ɪʟᴇ ʀᴀᴢʏ ᴘʀᴢᴇᴢᴇ ᴍɴɪᴇ ᴘᴌᴀᴋᴀᴌᴀś ᴜᴋʀᴀᴅᴋɪᴇᴍ, ɢᴅʏ ᴊᴀ sᴏʙɪᴇ sᴘᴀᴌᴇᴍ. Uśᴡɪᴀᴅᴏᴍɪᴇɴɪᴇ sᴏʙɪᴇ ᴛʏᴄʜ ᴡsᴢʏsᴛᴋɪᴄʜ ʀᴢᴇᴄᴢʏ sᴘᴏᴡᴏᴅᴏᴡᴀᴌᴏ, ᴢ̇ᴇ ᴘᴀᴛʀᴢʏᴌᴇᴍ ɴᴀ sɪᴇʙɪᴇ ᴢ ᴘᴏɢᴀʀᴅᴀ̨, ᴀ ᴡ ɢᴌᴏᴡɪᴇ ʀᴏᴅᴢɪᴌʏ sɪᴇ̨ ᴍʏśʟɪ ᴏ ᴢᴀᴋᴏɴ́ᴄᴢᴇɴɪᴜ ᴛᴇɢᴏ ᴡsᴢʏsᴛᴋɪᴇɢᴏ. Osᴛᴀᴛɴɪ ᴍɪᴇsɪᴀ̨ᴄ ʙʏᴌ ɴᴀᴊɢᴏʀsᴢʏ, ᴀʟᴋᴏʜᴏʟ ɪ ɴᴀʀᴋᴏᴛʏᴋɪ ʙʏᴌʏ ᴘʀᴢʏ ᴍɴɪᴇ ᴄᴀᴌʏ ᴄᴢᴀs, ᴋɪʟᴋᴜᴋʀᴏᴛɴɪᴇ ʙᴀʟᴀɴsᴏᴡᴀᴌᴇᴍ ɴᴀ ᴄɪᴇɴᴋɪᴇᴊ ɴɪᴛᴄᴇ ᴍɪᴇ̨ᴅᴢʏ ᴢ̇ʏᴄɪᴇᴍ ᴀ śᴍɪᴇʀᴄɪᴀ̨. Dᴡᴀ ᴅɴɪ ᴛᴇᴍᴜ ʙʏᴌᴇᴍ ɢᴏᴛᴏ́ᴡ ᴏᴘᴜśᴄɪᴄ́ ᴛᴇɴ śᴡɪᴀᴛ, ᴊᴇᴅɴᴀᴋ ᴄʜʏʙᴀ ɴᴀᴅᴇ ᴍɴᴀ̨ ᴄᴢᴜᴡᴀsᴢ. Pʀᴢᴇᴛᴀᴄᴢᴀᴊᴀ̨ᴄ sɪᴇ̨ ᴘɪᴊᴀɴʏ ᴘʀᴢᴇᴢ ᴅᴏᴍ ᴡ sᴛʀᴏɴᴇ̨ ᴌᴀᴢɪᴇɴᴋɪ, ɢᴅᴢɪᴇ ᴍɪᴀᴌ sɪᴇ̨ ᴏᴅʙʏᴄ́ ꜰɪɴᴀᴌ, ᴅᴏsᴛʀᴢᴇɢᴌᴇᴍ ɴᴀ ᴢɪᴇᴍɪ ᴛᴡᴏᴊᴇ ᴢᴅᴊᴇ̨ᴄɪᴇ ᴢ ᴢᴀᴘɪsᴀɴʏᴍ ᴛʏᴌᴇᴍ. Pᴏᴛʀᴢᴇʙᴏᴡᴀᴌᴇᴍ ᴄʜᴡɪʟɪ, ᴢ̇ᴇʙʏ ᴏᴅᴄᴢʏᴛᴀᴄ́ ɴᴀᴘɪs, ᴀʟᴇ sɪᴇ̨ ᴜᴅᴀᴌᴏ „A ᴋɪᴇᴅʏ ᴜᴍʀᴇ̨, ᴡʏśʟɪᴊ ᴍɪ ʟɪsᴛ” ɴᴀ ᴛʏᴍ ᴢᴅᴊᴇ̨ᴄɪᴜ ʙʏᴌᴀś Tʏ ɪ Tᴡᴏᴊᴀ ʙᴀʙᴄɪᴀ. Pʀᴢʏᴘᴏᴍɴɪᴀᴌᴇᴍ sᴏʙɪᴇ, ᴊᴀᴋ ᴘᴏ śᴍɪᴇʀᴄɪ ʙᴀʙᴄɪ ɴᴀᴘɪsᴀᴌᴀś ᴅᴏ ɴɪᴇᴊ ʟɪsᴛ ɪ ɢᴏ sᴘᴀʟɪᴌᴀś, ᴛᴌᴜᴍᴀᴄᴢᴀ̨ᴄ, ᴢ̇ᴇ ᴢɴᴀᴊᴅᴏᴡᴀᴌᴏ sɪᴇ̨ ᴡ ɴɪᴍ ᴛᴏ, ᴄᴢᴇɢᴏ ɴɪᴇ ᴢᴅᴀ̨ᴢ̇ʏᴌᴀś ᴊᴇᴊ ᴘᴏᴡɪᴇᴅᴢɪᴇᴄ́. Mᴏ́ᴡɪᴌᴀś, ᴢ̇ᴇ ᴡɪᴀʀᴀ ɴᴀᴅᴀᴊᴇ ᴘᴀʟᴏɴʏᴍ sᴌᴏᴡᴏᴍ ᴍᴏᴄ ɪ ᴅᴏᴄɪᴇʀᴀᴊᴀ̨ ᴅᴏ ᴡᴌᴀśᴄɪᴡᴇᴊ ᴏsᴏʙʏ ᴡ ɴɪᴇʙɪᴇ. Pᴏsᴛᴀɴᴏᴡɪᴌᴇᴍ, ᴢ̇ᴇ ᴢʀᴏʙɪᴇ̨ ᴛᴏ sᴀᴍᴏ ᴀ ᴜᴄᴢᴜᴄɪᴀ ɪ ᴡɪᴀʀᴀ, ᴊᴀᴋᴀ̨ ᴘʀᴢᴇʟᴇᴊᴇ ɴᴀ ᴛᴇ sᴌᴏᴡᴀ, ᴘᴏɴɪᴏsᴀ̨ ᴛᴇɴ ʟɪsᴛ ᴘʀᴏsᴛᴏ ᴅᴏ Cɪᴇʙɪᴇ.

Kᴏᴄʜᴀɴɪᴇ, ᴏᴅᴅᴀᴌʙʏᴍ ᴡsᴢʏsᴛᴋᴏ, ᴀʙʏ ᴅᴏsᴛᴀᴄ́, ᴄʜᴏᴄ́ ᴍɪɴᴜᴛᴇ̨ ᴢ Tᴏʙᴀ̨, ᴀʙʏᴍ ᴍᴏ́ɢᴌ ʀᴢᴇᴄ ᴏsᴛᴀᴛɴɪ ʀᴀᴢ, ᴊᴀᴋ ʙᴀʀᴅᴢᴏ Cɪᴇ̨ Kᴏᴄʜᴀᴍ ɪ ᴘᴏᴡɪᴇᴅᴢɪᴇᴄ́ ᴡsᴢʏsᴛᴋᴏ, ᴢᴀ ᴄᴏ ᴊᴇsᴛᴇᴍ ᴡᴅᴢɪᴇ̨ᴄᴢɴʏ ᴏʀᴀᴢ ʙᴀʀᴅᴢᴏ ᴘʀᴢᴇᴘʀᴏsɪᴄ́ ᴢᴀ ᴛᴏ, ᴢ̇ᴇ ᴡɪᴇʟᴏᴋʀᴏᴛɴɪᴇ ᴄɪᴇʀᴘɪᴀᴌᴀś ᴘʀᴢᴇᴢᴇ ᴍɴɪᴇ ᴡ ᴍɪʟᴄᴢᴇɴɪᴜ. Pɪsᴢᴇ̨ ᴛᴇɴ ʟɪsᴛ ᴢ ᴡɪᴇʟᴋᴀ̨ ᴡɪᴀʀᴀ̨, ᴢ̇ᴇ ᴢᴀᴡᴀʀᴛᴇ ᴡ ɴɪᴍ sᴌᴏᴡᴀ ᴅᴏᴛʀᴀ̨ ᴀᴢ̇ ᴅᴏ sᴀᴍʏᴄʜ ɴɪᴇʙɪᴏs, ᴀ Tʏ ᴜsᴌʏsᴢʏsᴢ ᴛᴏ, ᴄᴏ ᴄʜᴄɪᴀᴌᴇᴍ Cɪ ᴘᴏᴡɪᴇᴅᴢɪᴇᴄ́, ʟᴇᴄᴢ ɴɪɢᴅʏ ᴛᴇɢᴏ ɴɪᴇ ᴢʀᴏʙɪᴌᴇᴍ. Bʏᴌᴇᴍ ɢᴌᴜᴘᴄᴇᴍ, ᴍᴀᴊᴀ̨ᴄ ᴘʀᴢʏ sᴏʙɪᴇ ɴᴀᴊᴡɪᴇ̨ᴋsᴢʏ sᴋᴀʀʙ, ᴋᴛᴏ́ʀʏᴍ ʙʏᴌᴀś ᴛʏ, ɴɪᴇ ᴅᴏᴄᴇɴɪᴀᴌᴇᴍ ᴛᴇɢᴏ ɪ ᴄᴢᴇ̨sᴛᴏ ᴢᴀᴄʜᴏᴡʏᴡᴀᴌᴇᴍ sɪᴇ̨ ᴊᴀᴋ ᴇɢᴏɪsᴛᴀ. Nɪɢᴅʏ Cɪ ɴɪᴇ ᴘᴏᴅᴢɪᴇ̨ᴋᴏᴡᴀᴌᴇᴍ ᴢᴀ ᴛᴏ ᴡsᴢʏsᴛᴋᴏ, ᴄᴏ ᴅʟᴀ ᴍɴɪᴇ ᴢʀᴏʙɪᴌᴀś ᴏʀᴀᴢ ᴊᴀᴋ ᴡɪᴇʟᴇ ᴢᴍɪᴇɴɪᴌᴀś ᴡ ᴍᴏɪᴍ ᴢ̇ʏᴄɪᴜ. Jᴇᴅɴᴏ ᴘʀᴢʏᴘᴀᴅᴋᴏᴡᴇ sᴘᴏᴛᴋᴀɴɪᴇ ɴᴀsᴢʏᴄʜ ᴅᴡᴏ́ᴄʜ sᴀᴍᴏᴛɴʏᴄʜ ᴅᴜsᴢ ᴡʏsᴛᴀʀᴄᴢʏᴌᴏ, ᴀʙʏ ᴡsᴢʏsᴛᴋᴏ ᴏᴅᴍɪᴇɴɪᴄ́. Dᴢɪᴇɴ́, ᴡ ᴋᴛᴏ́ʀʏᴍ ɴᴀsᴢᴇ ᴅʀᴏɢɪ sɪᴇ̨ sᴘᴏᴛᴋᴀᴌʏ, ᴢᴏsᴛᴀɴɪᴇ ᴡ ᴍᴇᴊ ᴘᴀᴍɪᴇ̨ᴄɪ ɴᴀ ᴢᴀᴡsᴢᴇ, ᴀ ᴛᴀᴋ ᴡᴌᴀśᴄɪᴡɪᴇ ᴛᴇɴ ᴡɪᴇᴄᴢᴏ́ʀ. Jᴀᴋᴏ sᴀᴍᴏᴛɴɪᴋ ᴜᴡɪᴇʟʙɪᴀᴌᴇᴍ ɴᴏᴄɴᴇ sᴘᴀᴄᴇʀʏ, ɢᴅʏ ᴅᴏᴏᴋᴏᴌᴀ ɴɪᴇ ʙʏᴌᴏ ᴢ̇ʏᴡᴇᴊ ᴅᴜsᴢʏ ᴀ ᴄɪsᴢᴀ, ᴋᴛᴏ́ʀᴀ ᴘᴀɴᴏᴡᴀᴌᴀ, ᴘᴏᴢᴡᴀʟᴀᴌᴀ ᴍɪ sɪᴇ̨ ᴡʏᴄɪsᴢʏᴄ́ ɪ ᴜᴘᴏʀᴢᴀ̨ᴅᴋᴏᴡᴀᴄ́ ᴍʏśʟɪ ᴅᴏᴅᴀᴛᴋᴏᴡᴏ ᴋᴏᴄʜᴀᴌᴇᴍ ᴘᴀᴛʀᴢᴇᴄ́ ɴᴀ ɢᴡɪᴀᴢᴅʏ. Tᴇɢᴏ ᴡɪᴇᴄᴢᴏʀᴜ ᴜᴅᴀᴌᴇᴍ sɪᴇ̨ ɴᴀ ᴍᴏsᴛ ᴋᴏʟᴇᴊᴏᴡʏ, ᴘᴏɴɪᴇᴡᴀᴢ̇ ʙʏᴌᴇᴍ ᴘᴇᴡɴʏ, ᴢ̇ᴇ ɴɪᴋᴏɢᴏ ᴛᴀᴍ ɴɪᴇ sᴘᴏᴛᴋᴀᴍ, ɴᴀ ᴍɪᴇᴊsᴄᴜ ᴊᴇᴅɴᴀᴋ ᴄᴢᴇᴋᴀᴌᴀ ᴍɴɪᴇ ɴɪᴇsᴘᴏᴅᴢɪᴀɴᴋᴀ. Oᴋᴀᴢᴀᴌᴏ sɪᴇ̨, ᴢ̇ᴇ ɴᴀ śʀᴏᴅᴋᴜ ᴋᴛᴏś sɪᴇᴅᴢɪ, ɢᴅʏ ᴘᴏᴅsᴢᴇᴅᴌᴇᴍ ʙʟɪᴢ̇ᴇᴊ ɪ ᴢᴀᴘᴀʟɪᴌᴇᴍ ʟᴀᴛᴀʀᴋᴇ̨, ᴜᴊʀᴢᴀᴌᴇᴍ ᴘɪᴇ̨ᴋɴᴀ̨ ᴋᴏʙɪᴇᴛᴇ̨, ᴋᴛᴏ́ʀᴀ̨ ʙʏᴌᴀś Tʏ, ᴢᴀᴄᴢᴇ̨ʟɪśᴍʏ ɴɪᴇśᴍɪᴀᴌᴏ ʀᴏᴢᴍᴏᴡᴇ̨ ꜰɪɴᴀʟɴɪᴇ ᴛʀᴡᴀᴊᴀ̨ᴄᴀ̨ ᴘᴀʀᴇ̨ ɢᴏᴅᴢɪɴ, ɴᴀᴛᴏᴍɪᴀsᴛ ɴᴀ ᴋᴏɴɪᴇᴄ ᴜᴍᴏ́ᴡɪʟɪśᴍʏ sɪᴇ̨ ɴᴀ ᴋᴏʟᴇᴊɴᴇ sᴘᴏᴛᴋᴀɴɪᴇ. Pᴏ ᴘᴏᴡʀᴏᴄɪᴇ ᴅᴏ ᴅᴏᴍᴜ ɴɪᴇ ᴍᴏɢᴌᴇᴍ ᴘʀᴢᴇsᴛᴀᴄ́ ᴏ Tᴏʙɪᴇ ᴍʏśʟᴇᴄ́ ɪ ᴄᴀᴌʏ ᴄᴢᴀs ᴛᴏᴡᴀʀᴢʏsᴢʏᴌᴏ ᴍɪ ᴜᴄᴢᴜᴄɪᴇ, ᴋᴛᴏ́ʀᴇɢᴏ ɴɪɢᴅʏ ᴡᴄᴢᴇśɴɪᴇᴊ ɴɪᴇ ᴄᴢᴜᴌᴇᴍ. Nᴀ ᴛʀᴢᴇᴄɪᴍ sᴘᴏᴛᴋᴀɴɪᴜ ᴅᴏsᴢᴌᴏ ᴅᴏ ᴘɪᴇʀᴡsᴢᴇɢᴏ ᴡ ᴍᴏɪᴍ ᴢ̇ʏᴄɪᴜ ᴘᴏᴄᴀᴌᴜɴᴋᴜ, ᴘᴏ ᴋᴛᴏ́ʀʏᴍ ɴɪᴇ ᴍɪᴀᴌᴇᴍ ᴡᴀ̨ᴛᴘʟɪᴡᴏśᴄɪ ᴛᴏ ʙʏᴌᴀ ᴍɪᴌᴏśᴄ́. Oᴅ ᴛᴀᴍᴛᴇᴊ ᴘᴏʀʏ ᴋᴏᴄʜᴀʟɪśᴍʏ sɪᴇ̨ ᴍɪᴍᴏ ᴋᴌᴏ́ᴛɴɪ, ᴋᴛᴏ́ʀᴇ sɪᴇ̨ ᴄᴢᴀsᴀᴍɪ ᴢᴅᴀʀᴢᴀᴌʏ, sᴛᴀᴌᴀś sɪᴇ̨ ᴄᴀᴌʏᴍ ᴍᴏɪᴍ śᴡɪᴀᴛᴇᴍ. Mɪᴊᴀᴌʏ ᴋᴏʟᴇᴊɴᴇ ᴍɪᴇsɪᴀ̨ᴄᴇ, ᴘᴏᴅᴄᴢᴀs ᴋᴛᴏ́ʀʏᴄʜ ɴɪᴇ ᴡɪᴅᴢɪᴀᴌᴇᴍ, ᴢ̇ᴇ ᴡɪᴅᴢɪᴀᴌᴇᴍ, ᴊᴀᴋ ᴢᴀᴄᴢʏɴᴀᴍ Cɪᴇ̨ ʀᴀɴɪᴄ́ ɪ sᴛᴀᴊᴇ̨ sɪᴇ̨ ᴏʙᴏᴊᴇ̨ᴛɴʏ. Zᴡɪᴀ̨ᴢᴇᴋ, ᴋᴛᴏ́ʀʏ ᴛᴡᴏʀᴢʏʟɪśᴍʏ, sᴛᴀᴌ sɪᴇ̨, ᴋᴛᴏ́ʀᴇɢᴏ ᴅʀᴢᴇᴡᴏ ᴘɪᴇ̨ᴋɴᴏ ɪ ᴍᴀᴊᴇsᴛᴀᴛʏᴄᴢɴᴏśᴄ́ ᴛᴡᴏʀᴢʏᴌᴀś Tʏ, ᴊᴀ ᴢᴀś ʙʏᴌᴇᴍ ᴄʜᴏʀᴏʙᴀ̨, ᴋᴛᴏ́ʀᴀ ᴢᴀᴛʀᴜᴡᴀᴌᴀ ᴋᴏʀᴢᴇɴɪᴇ, ʟᴇᴄᴢ ɴɪᴋᴛ ᴊᴇᴊ ɴɪᴇ ᴡɪᴅᴢɪᴀᴌ... Pʀᴢᴇᴘʀᴀsᴢᴀᴍ Eᴍɪʟʏ, ᴢ̇ᴇ ᴅᴏsᴛʀᴢᴇɢᴌᴇᴍ ᴛᴏ ᴢᴀ ᴘᴏ́ᴢ́ɴᴏ... Pʀᴢᴇᴋʟɪɴᴀᴌᴇᴍ Bᴏɢᴀ ᴢᴀ ᴛᴇ̨ ᴛʀᴀɢᴇᴅɪᴇ̨, ᴊᴇᴅɴᴀᴋ Oɴ ɴɪᴇ ʙʏᴌ ɴɪᴄᴢᴇᴍᴜ ᴡɪɴɴʏ ᴛʏʟᴋᴏ ᴍᴏᴊᴀ ᴏsᴏʙᴀ. Tᴇʀᴀᴢ ᴘᴏsᴛʀᴢᴇɢᴀᴍ ᴛᴏ ᴊᴀᴋᴏ ᴄᴇɴᴀ, ᴊᴀᴋᴀ̨ ᴘʀᴢʏsᴢᴌᴏ ᴍɪ ᴢᴀᴘᴌᴀᴄɪᴄ́ ᴢᴀ ᴌᴀᴍᴀɴɪᴇ sᴋʀᴢʏᴅᴇᴌ Aɴɪᴏᴌᴏᴡɪ, ᴋᴛᴏ́ʀᴇɢᴏ ᴍɪ ᴢᴇsᴌᴀᴌ ᴡ ᴘᴏsᴛᴀᴄɪ ᴛᴡᴇᴊ ᴏsᴏʙʏ. Kᴀʀᴀ̨ ᴢᴀ ᴛᴇɴ ʜᴀɴɪᴇʙɴʏ ᴄᴢʏɴ sᴀ̨ ᴘᴜsᴛᴇ ᴘᴏᴍɪᴇsᴢᴄᴢᴇɴɪᴀ ᴡ ᴍʏᴍ ᴅᴏᴍᴜ, ᴀ ᴡ ᴋᴀᴢ̇ᴅʏᴍ ᴢ ɴɪᴄʜ Tᴡᴇ ᴢᴅᴊᴇ̨ᴄɪᴀ ᴘᴀᴛʀᴢᴀ̨ᴄᴇ ɴᴀ ᴍɴɪᴇ ᴢ ʀᴀᴍ ɪ ᴄɪsᴢᴀ ᴘʀᴢᴇɴɪᴋᴀᴊᴀ̨ᴄᴀ ᴅᴜsᴢᴇ̨... Mɪᴍᴏ ɪᴢ̇ śᴍɪᴇʀᴄ́, ᴊᴀᴋᴀ Cɪᴇ̨ sᴘᴏᴛᴋᴀᴌᴀ ʙʏᴌᴀ ᴡɪɴᴀ̨ ᴘɪᴊᴀɴᴇɢᴏ ᴋɪᴇʀᴏᴡᴄʏ, ᴛᴏ ᴛᴀᴋ ɴᴀᴘʀᴀᴡᴅᴇ̨ ᴊᴀ ᴊᴇsᴛᴇᴍ ᴡɪɴɴʏ... Zᴀʙɪᴊᴀᴌᴇᴍ ᴄᴢᴀ̨sᴛᴋᴇ̨ Cɪᴇʙɪᴇ ᴋᴀᴢ̇ᴅᴇɢᴏ ᴅɴɪᴀ... W ᴄʜᴡɪʟɪ, ɢᴅʏ ᴏᴅᴄʜᴏᴅᴢɪᴌᴀś, ɴɪᴇ ʙʏᴌᴏ ᴍɴɪᴇ ᴘʀᴢʏ Tᴏʙɪᴇ, ʟᴇᴄᴢ ᴘᴏᴄᴢᴜᴌᴇᴍ ʙᴏ́ʟ sᴇʀᴄᴀ ᴊᴀᴋʙʏś ᴍᴏ́ᴡɪᴌᴀ „Kᴏᴄʜᴀᴍ Cɪᴇ̨ ɪ ʙᴇ̨ᴅᴇ̨ ᴛᴇ̨sᴋɴɪᴄ́". Jᴀᴋ ᴢᴀ ᴢ̇ʏᴄɪᴀ ᴛᴀᴋ ɪ ᴘᴏ śᴍɪᴇʀᴄɪ ʙᴀ̨ᴅᴢ́ ᴍᴏᴊᴀ̨ śᴡɪᴀᴛᴌᴏśᴄɪᴀ̨ ɪ ᴍʏᴍ ᴋᴀᴛʜᴀʀsɪs ᴏᴄᴢʏsᴢᴄᴢᴀᴊᴀ̨ᴄ ᴍᴀ̨ ᴅᴜsᴢᴇ̨. Śᴡɪᴀᴅᴏᴍᴏśᴄ́ ᴡʏʀᴢᴀ̨ᴅᴢᴏɴʏᴄʜ ᴡ Tᴡᴏᴊᴀ̨ sᴛʀᴏɴᴇ̨ ᴋʀᴢʏᴡᴅ ɪ ɴɪᴇᴡʏᴘᴏᴡɪᴇᴅᴢɪᴀɴʏᴄʜ sᴌᴏ́ᴡ ɴɪᴇ ᴅᴀᴡᴀᴌᴀ ᴍɪ sᴘᴏᴋᴏᴊᴜ ᴏᴅ ᴄᴢᴀsᴜ ᴢᴀᴍᴋɴɪᴇ̨ᴄɪᴀ ᴛʀᴜᴍɴʏ. Pɪsᴢᴀ̨ᴄ ᴛᴏ, ᴄᴢᴜᴊᴇ̨ ᴜʟɢᴇ̨ ᴢ ᴋᴀᴢ̇ᴅʏᴍ sᴌᴏᴡᴇᴍ, ᴋᴛᴏ́ʀᴇ ᴘᴏᴊᴀᴡɪᴀ sɪᴇ̨ ᴡ ᴛʏᴍ ʟɪśᴄɪᴇ. Kᴀᴢ̇ᴅᴀ ʟɪᴛᴇʀᴀ ᴢᴀᴡɪᴇʀᴀ ᴄᴢᴀ̨sᴛᴋᴇ̨ ᴜᴄᴢᴜᴄ́, ᴊᴀᴋɪᴄʜ ᴍɴɪᴇ ɴᴀᴜᴄᴢʏᴌᴀś, ᴘᴏᴢᴏsᴛᴀᴡɪᴀᴊᴀ̨ᴄ ᴡᴇ ᴍɴɪᴇ ᴘᴜsᴛᴋᴇ̨, ᴘᴜsᴛᴋᴇ̨, ᴊᴀᴋᴀ ᴍɪ ᴛᴏᴡᴀʀᴢʏsᴢʏᴌᴀ ᴘʀᴢᴇᴅ ɴᴀsᴢʏᴍ ᴘᴏᴢɴᴀɴɪᴇᴍ, ᴏᴘʀᴏ́ᴄᴢ ɴɪᴇᴊ ᴘᴏᴢᴏsᴛᴀɴɪᴇ ʙᴏ́ʟ ɪ ᴢ̇ᴀʟ ᴊᴀᴋᴏ ʙʀᴢᴇᴍɪᴇ̨ ᴅᴏ ᴋᴏɴ́ᴄᴀ ᴍᴇɢᴏ ᴢ̇ʏᴄɪᴀ. Oᴅʙʏᴡᴀᴊᴀ̨ᴄ ᴛᴇ̨ ᴘᴏᴋᴜᴛᴇ̨, ʙᴇ̨ᴅᴇ̨ ᴄᴢᴇᴋᴀᴄ́ ɴᴀ ᴅᴢɪᴇɴ́, ᴡ ᴋᴛᴏ́ʀʏᴍ Bᴏ́ɢ ᴡᴇᴢᴡɪᴇ ᴍɴɪᴇ, ᴀʙʏᴍ ᴍᴏ́ɢᴌ ᴢɴᴏ́ᴡ ᴢᴏʙᴀᴄᴢʏᴄ́ sᴡᴏᴊᴇɢᴏ Aɴɪᴏᴌᴀ... Zᴀɴɪᴍ ᴛᴏ ɴᴀsᴛᴀ̨ᴘɪ, ᴋᴀᴢ̇ᴅᴇᴊ ᴅᴏʙʏ ᴡʀᴀᴄᴀᴄ́ ʙᴇ̨ᴅᴢɪᴇ ᴡsᴘᴏᴍɴɪᴇɴɪᴇ ᴛʀᴀɢɪᴄᴢɴᴇɢᴏ ᴛᴇʟᴇꜰᴏɴᴜ, ᴋᴛᴏ́ʀʏ ᴏᴅᴇʙʀᴀᴌᴇᴍ „Eᴍɪʟʏ ᴘᴏᴛʀᴀ̨ᴄɪᴌ sᴀᴍᴏᴄʜᴏ́ᴅ, ᴢɢɪɴᴇ̨ᴌᴀ ɴᴀ ᴍɪᴇᴊsᴄᴜ”. Pᴏᴄɪᴇsᴢᴀᴍ sɪᴇ̨ ᴛʏᴍ, ᴢ̇ᴇ ᴡʀᴀᴢ ᴢᴇ śᴍɪᴇʀᴄɪᴀ̨ ᴄɪᴀᴌᴀ ᴅᴜsᴢᴀ, ᴋᴛᴏ́ʀᴀ̨ ʀᴀɴɪᴌᴇᴍ, ᴢʏsᴋᴀᴌᴀ sᴘᴏᴋᴏ́ᴊ ɪ ᴛᴇʀᴀᴢ ᴊᴇsᴛ ᴊᴇᴊ ᴅᴏʙʀᴢᴇ ᴡ Dᴏᴍᴜ Oᴊᴄᴀ... Tᴇ̨sᴋɴɪᴇ sᴋᴀʀʙɪᴇ... Nɪᴇᴄʜᴀᴊ ᴘᴌᴏᴍɪᴇɴ́ ᴘᴏᴅsʏᴄᴀɴʏ ᴡɪᴀʀᴀ̨, ᴘᴏᴢᴡᴏʟɪ Cɪ ᴢᴏʙᴀᴄᴢʏᴄ́ sᴢᴄᴢᴇʀᴏśᴄ́ ᴛʏᴄʜ sᴌᴏ́ᴡ...

Pʀᴢᴇᴘʀᴀsᴢᴀᴍ Kᴏᴄʜᴀɴɪᴇ ʀᴀᴢ ᴊᴇsᴢᴄᴢᴇ ᴢᴀ ᴋʀᴢʏᴡᴅʏ...

Żᴇɢɴᴀᴊ Eᴍɪʟʏ, Kᴏᴄʜᴀᴍ Cɪᴇ̨...

 

Wɪᴇᴄᴢɴɪᴇ Kᴏᴄʜᴀᴊᴀ̨ᴄʏ M.

Średnia ocena: 4.8  Głosów: 5

Zaloguj się, aby ocenić

Komentarze (12)

 • fanthomas 21.09.2019
  Jedno pytanie Jak udało się wrzucić taka czcionkę?
 • Mr. Sowa 21.09.2019
  Trochę zabawy z tym niestety jest, ale efekt chyba wart jest wysiłku.
 • fanthomas 21.09.2019
  Hmmm, a na telefonie same kwadraty
 • Mr. Sowa 21.09.2019
  Niestety mój sposób ma pewne minusy.
 • refluks 21.09.2019
  refluksowi się spodobało.

  A ze czcioną - zaiste intrygujące.
 • Mr. Sowa 21.09.2019
  Bardzo mi miło, a co do czcionki myślę, czy poradnika na forum nie zrobić.
 • fanthomas 22.09.2019
  Mr. Sowa zrób chętnie poczytam
 • jesień2018 21.09.2019
  Chwilami miałam wątpliwości, czy to na poważnie, czy na śmiesznie.
  Myślę, że Emily nie zginęła pod kołami samochodu, lecz rozpędzonej dorożki.
 • franekzawór 21.09.2019
  Po prostu strona Opowi nie posiada dekodera do takiej czcionki i dlatego wychodzi taki chaos...
 • Mr. Sowa 21.09.2019
  Jestem tego świadomy, lecz mimo to chyba dobrze wygląda.
 • Ritha 22.09.2019
  Wywala polskie znaki w tych fikuśnych czcionkach
 • Ritha 22.09.2019
  czyt. niestety na minus

Napisz komentarz

Zaloguj się, aby mieć możliwość komentowania