Trening Wyobraźni

Publikacji
54
Komentarzy
1380
Forum
3379
✓ Obserwuj

O mnie

Regulamin Konkursu literackiego Trening Wyobraźni (stan na dzień 05.09.2019r.):


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Trening Wyobraźni, zwany w dalszej części TW.
2. TW jest własnością intelektualną użytkownika znanego pod pseudonimem Canulas.
3. Organizatorami konkursu jest sześcioosobowy Zespół Treningu Wyobraźni, w skład którego wchodzą stali użytkownicy portalu opowi.pl, tworzący pod pseudonimami:
a. Agnieszka Jednostrzały vel Agnieszka Gu,
b. Canulas,
c. JamCi,
d. Karawan,
e. Ritha.

4. Celem TW jest rozwój warsztatu literackiego jego uczestników, oraz propagowanie ich twórczości.
5. Zespół TW może zgłaszać swoje opowiadania, jednak pozostaną one poza konkursem o nagrodę książkową. Prace Zespołu TW natomiast mogą się ubiegać się o publikacje na blogu oraz fanpage’u, jak i kwalifikować do publikacji w Antologii.

II. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA w TW

1. Uczestnikiem konkursu może być jedynie osoba posiadająca konto oraz publikacje na portalu opowi.pl. Teksty zamieszczane przez osoby niezarejestrowane na tym portalu, nie będą brane pod uwagę.
2. Uczestnik konkursu musi spełnić następujące warunki:
a. Zgłosić chęć udziału w konkursie poprzez wpisanie się na listę wątku „Trening Wyobraźni (tabele vol. xx)” na Forum portalu opowi.pl i dokonać losowania postaci (pierwsza cyfra z generatora), zdarzenia (druga cyfra z generatora), którymi obdaruje w dniu losowania losowo wybraną osobę lub poprosić TW o wylosowanie zestawu do puli.
b. Do losowania służy generator rzutu kością opublikowany na stronie: http://www.crpg.rk.edu.pl/w/p/generator-rzutu-komi/
c. Z losowo stworzonych przez uczestników portalu opowi.pl zestawów Zespół TW tworzy pulę do losowań, o których mowa w podpunkcie „a”.
d. W niedzielę o godzinie 20.00, w dacie podanej wcześniej na wymienionym w podpunkcie „a” wątku, portalu opowi.pl, następuje wzajemne obdarowanie wylosowanymi zestawami.
e. Po obdarowaniu uczestnik przystępuje do pisania opowiadania na podstawie otrzymanego zestawu składającego się z postaci i zdarzenia.
f. Zespół TW zastrzega, że częstotliwość oraz termin losowania może ulec zmianie, o czym poinformuje z wyprzedzeniem uczestników na ww wątku.
g. Dodatkowo Zespół TW może wskazać lub wyłonić w drodze głosowania użytkowników portalu opowi.pl postulowane (nieobowiązkowe) gatunki literackie dla danej edycji konkursu. O wprowadzeniu gatunku Zespół TW każdorazowo poinformuje uczestników.
h. Obok tytułu Uczestnik zamieszcza skrót TW i zgłasza tekst wklejając link w stosownym wątku (Trening Wyobraźni – Linki do prac) na Forum portalu opowi.pl.
i. W konkursie mogą brać udział wyłącznie utwory własne uczestników. Wszelkie naruszenia praw autorskich dyskwalifikują prace.
j. W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby, które oświadczą, iż ich prace konkursowe są ich własną twórczością i nie stanowią plagiatu a w przypadku ewentualnych roszczeń z tego tytułu osób trzecich według własnego wyboru albo je zaspokoją lub będą prowadzić postępowanie w tym zakresie na własny koszt i ryzyko. Organizatory konkursu w żadnym wypadku nie odpowiadają za ewentualne roszczenia w stosunku do autorów tekstów literackich stanowiących przedmiot niniejszego konkursu.
3. Po wyczerpaniu istniejącej bazy postaci i zdarzeń następuje uzupełnienie listy. Zespół TW informuje w wątku Trening Wyobraźni (tabele vol.xx) na Forum opowi.pl o konieczności uzupełnienia listy i od tego momentu uczestnicy konkursów i Zespół TW zgłaszają pięcioelementowe komplety postać – zdarzenie, aż do uzyskania kompletnej listy bazowej.
4. Termin ogłoszenia swojej pracy, nie krótszy niż dwa tygodnie, na portalu opowi.pl jest każdorazowo podawany przez Zespół TW w wątku (Trening Wyobraźni – Linki do prac) na Forum portalu opowi.pl.
5. Prace nie opublikowane w terminie nie biorą udziału w ocenie i tym samym nie mogą zostać nagrodzone, co nie wyklucza ich z możliwości opublikowania na blogu oraz fanpag’u i w Antologii.
6. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z:
a. wyrażeniem zgody Uczestnika na publikację jego pracy na fanpage'u: https://www.facebook.com/treningwyobrazni/ oraz blogu: https://treningwyobrazni.blogspot.com/. Decyzję o zamieszczeniu publikacji podejmuje w głosowaniu Zespół TW.

III. NAGRODY

1. Nagrodami w Konkursie są:
a. Nagroda książkowa – niespodzianka za zajęcie pierwszego miejsca w danej edycji konkursu oraz nieodpłatne szkolenie w zakresie pisania i redagowania opowiadań, przeprowadzone przez jednego z członków Zespołu TW.
b. Ewentualna nagroda książkowa – niespodzianka za zajęcie drugiego miejsca w danej edycji konkursu.
c. Ewentualna publikacja wyróżnionego tekstu na mediach internetowych, przyszłościowo na własnym portalu – obecnie na blogu: https://treningwyobrazni.blogspot.com/ oraz na fanpage’u: https://facebook.com/treningwyobrazni/.
d. Publikacja najlepszych opowiadań w Antologii Treningu Wyobraźni w wydaniu książkowym.
2. Podstawowymi kryteriami nagradzania tekstów są:
a. W odniesieniu do poszczególnych edycji; spełnienie warunków (postać, zdarzenie, gatunek) oraz aktywność uczestnika edycjach, losowaniach, uzupełnianiu listy bazowej.
b. W odniesieniu do Antologii wyłącznie wartość literacka zamieszczonej pracy.
3. Po zebraniu odpowiedniej do publikacji ilości nagrodzonych prac - Zespół TW dokonuje przeglądu oraz głosowania tajnego kwalifikującego teksty do Antologii. Otrzymanie nagrody w poszczególnej edycji nie jest równoznaczne z zamieszczeniem publikacji w Antologii, zaś brak takiej nagrody nie jest ważący przy ocenie.
4. Warunkiem zamieszczenia utworu w Antologii jest udzielenie przez Autora Licencji dla Wydawcy.
5. Powiadomienie laureata o przyznaniu nagrody nastąpi w drodze publikacji na portalu opowi.pl z konta Trening Wyobraźni, w której to publikacji zawarta jest informacja o zwycięzcach. Publikacje z takimi informacjami pojawiają się cyklicznie po zakończeniu każdej dwutygodniowej edycji.
6. Brak kontaktu laureata z Zespołem TW w ciągu miesiąca od opublikowania listy laureatów lub podanie niewłaściwego adresu na który nagroda ma trafić powoduje przepadek nagrody.
7. Nie odebranie nagrody wymienionej w punkcie 4. w terminie trzech miesięcy jest równoznaczne ze zrzeczeniem się tej nagrody.

IV. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem otrzymania nagrody jest podanie przez Uczestnika Konkursu danych adresowych, niezbędnych do przekazania nagrody.
2. Organizator konkursu nie gromadzi i nie przetwarza danych w celach innych niż konkursowe.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Autor opowiadania zamieszczonego w Antologii ma prawo otrzymać nieodpłatnie jeden egzemplarze Antologii pod warunkiem pokrycia kosztów przesyłki na wskazany przez Niego Adres. Nie odebranie nagrody jest równoznaczne ze zrzeczeniem się tejże na rzecz Zespołu TW, który przeznaczy ją dla innej nagrodzonej osoby.
2. Zespół TW zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Treningu Wyobraźni wraz z rozwojem projektu w każdym czasie, bez podania przyczyny. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.opowi.pl.
3. Regulamin niniejszy obowiązuje od daty opublikowania go na stronie www.opowi.pl.

_______________